Normes de convivència

NORMES DE CONVIVÈNCIA DE L’ASSOCIACIÓ CLUB BALANDRAU

Preàmbul 

Aquestes normes de convivència juntament amb el pla de protecció del menor es basen en les bones pràctiques per a la protecció de menors de CI ONG.

I. Introducció

L’Associació Club Balandrau , CIF G67135442, amb seu social al carrer  Can Trias 2 de L’Hospitalet de Llobregat, és una entitat sense ànim de lucre  dirigida a la formació integral com a persona dels seus socis, aprofitant el temps de lleure, en estreta col·laboració amb les seves famílies.

L’edat dels socis de l’associació comprèn dels 10 fins als 18 anys. A més, un grup de pares organitza activitats a la seu de l’associació, amb diferent periodicitat, per als seus fills de 7 a 9 anys.

Per tant, les activitats que organitza l’associació van adreçades a nois menors d’edat.

La normativa de protecció als menors d’edat és abundant, tant a l’àmbit internacional (Convenció de Drets del Nen, de les Nacions Unides, de 20 de novembre de 1989, ratificada per Espanya el 30 de novembre de 1990), comunitari (Carta Europea dels Drets del Nen de 1992, aprovada pel Parlament Europeu mitjançant Resolució A 3-0172/92, DOCE número C241, de 21 de setembre), nacional (Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor), com autonòmic (Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i dels/de les adolescents). Tota aquesta normativa estableix un àmbit de protecció dels menors en diferents aspectes.

La Junta Directiva de l’Associació Club Balandrau, tenint en compte aquesta normativa, ha decidit aprovar, en data 01 d’abril  de 2014, un document anomenat “Normes de convivència al club Balandrau”, que estableix una sèrie d’aspectes de tracte amb els socis de l’associació i amb les seves famílies, així com un procediment d’actuació en cas d’incidències amb els menors, que articula un procés per poder atendre les queixes per maltractament o abús d’un menor i donar una solució ràpida.

Aquest document va adreçat a totes les persones implicades en l’associació (monitors, voluntaris, pares i socis) i es donarà a conèixer a totes les famílies dels socis a través de la seva aprovació en l’Assemblea General durant l’any 2014 i de la seva publicació a la pàgina web de l’associació.

II. Orientacions de tracte amb els socis i amb les seves famílies

 1. L’Associació club Balandrau declara el seu compromís amb la formació integral dels socis i de tots els que participen en les seves activitats, sense limitar-se només al seu disseny i contingut, sinó atenent també l’estil amb el qual es desenvolupin aquestes activitats.
 2. L’Associació club Balandrau es proposa com un dels seus objectius principals ensenyar a conviure a tots els nois, fomentant la convivència i el respecte a les diferències individuals, sense que ningú pugui ser discriminat per cap motiu. A l’afavorir la igualtat real entre tots, es prevenen actituds i situacions de rebuig, i es garanteix el lliure desenvolupament de la personalitat dels socis, en el marc del respecte a als principis constitucionals i estatutaris, així com a la normativa específica de la nostra Comunitat Autònoma, la seva cultura i el seu medi ambient natural.
 3. Per a la consecució dels seus objectius formatius, l’Associació comptarà sempre amb els pares dels socis, agraint la seva implicació en les activitats de l’Associació i col·laborant estretament amb ells en el seu paper de primers educadors dels seus fills.

Per això, tots els monitors cuidaran amb diligència la comunicació amb les famílies dels socis. En aquest sentit, es subratlla que la comunicació serà sempre amb el matrimoni; evitant tractar de les qüestions relatives als socis només amb el pare o només amb la mare.

L’Associació observarà –a tots els efectes- allò que preveu la RGPD 679/2016 i la LOPDGDD 3/2018, la normativa de desenvolupament, així com els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i cancel·lació d’aquestes dades per part dels pares o tutors dels socis.

 1. Es protegirà als socis de l’exhibició de símbols o emblemes, i de la realització d’actes que incitin a la violència o que atemptin contra la dignitat de les persones i contra els drets humans.
 2. S’evitarà el consum de drogues, alcohol, tabac i altres substàncies nocives per a la salut. De la mateixa manera, es respectaran les recomanacions donades per les autoritats sanitàries sobre els hàbits alimentaris saludables per als menors. A les activitats on sigui necessari, les persones encarregades de la cuina comptaran amb el preceptiu títol de manipulador d’aliments, segons normativa vigent en cada moment.
 3. Les activitats a l’aire lliure constitueixen una oportunitat perquè els socis i els que participen en les activitats de l’Associació club Balandrau es familiaritzin amb la natura i es formin en el respecte i valoració dels espais naturals i el medi ambient.

Aquestes activitats es duran a terme segons el que disposin les autoritats autonòmiques pel que fa a acampades. Els monitors (sempre dos o més) comptaran amb les titulacions requerides de monitor del temps de lleure o –en el seu cas- de director de campament.

Els monitors mai dormiran a les habitacions (o tendes) amb els menors. Si es tracta d’una activitat que també atén el mossèn, aquest ocuparà sempre un dormitori a part. Els nois dormen en dormitoris (o tendes) individuals o de tres places o més.

Per a aquestes activitats, l’Associació Club Balandrau comptarà amb una pòlissa d’assegurança i tindrà organitzada la resolució de qualsevol eventualitat que requereixi atenció mèdica.

 1. De la mateixa manera, s’evitaran les pràctiques esportives que exposin als socis a un risc que superi el risc ordinari propi dels esports que consten expressament als cartells i a la pàgina web de l’associació: per a aquestes pràctiques serà necessària una autorització específica dels pares o tutors. Es cuidarà amb rigor que els monitors tinguin la titulació adient.
 2. L’Associació Club Balandrau vetllarà per la seguretat vial i seleccionarà especialment a les persones que condueixin els vehicles per a transportar els socis.

Per altra banda, un adult no va sol en cotxe amb un menor –i menys si es tracta d’un viatge llarg-, a menys que tingui el consentiment explícit dels pares i de forma excepcional.

En cas d’estances a altres països, aquesta circumstància no es donarà mai, si així ho disposen els costums o legislacions locals.

 1. Es donarà una resposta immediata als casos d’intimidació, assetjament o maltractament entre iguals (sigui físic o psíquic; oral, escrit, gestual o ciber-bullying). Es procura acostumar als socis a respectar-se i a evitar el contacte físic, baralles, insults o qualsevol altra actuació que pugui comportar que qualsevol es senti maltractat, encara que es presentin com a bromes.
 2. En el tracte amb els socis i les famílies, els monitors tindran en compte les següents bones pràctiques, dirigides a garantir el respecte degut a les persones i a mantenir una adequada convivència entre menors i majors d’edat:
  • A les activitats que s’organitzin, un adult no es quedarà mai a soles amb un menor a un lloc aïllat.
  • Si la seu de l’Associació té una residència annexa, els socis mai accediran a la zona d’habitacions personals dels monitors.
  • S’evitarà que coincideixin socis i persones adultes als vestuaris, així com els socis grans amb els més petits. S’educarà als socis en el sentit del pudor com a mostra de respecte als altres.
  • S’evitaran, així mateix, manifestacions inapropiades d’afecte per part dels monitors i dels socis.
  • Quan un mossèn atengui espiritualment una activitat, ho fa en un lloc obert o bé a un confessionari amb reixa o sala amb una porta de vidre, de forma que des de fora es vegi l’interior de l’habitació.
   També els monitors, quan parlin a soles amb un soci, s’hauran de situar preferiblement a un lloc a la vista dels altres. Si s’ha de fer servir una sala, aquesta haurà de tenir un porta de vidre i, sinó hi ha, deixaran la porta oberta.
 1. Si es tingués coneixement d’alguna informació que pugui significar un possible assetjament, abús o maltractament a un soci, s’actuarà amb celeritat, prudència i claredat: seguint el procediment o protocol d’actuació previst per aquests casos.
 2. Els monitors de l’Associació Club Balandrau evitaran sempre qualsevol actuació que pogués ser percebut com a favoritisme o arbitrarietat cap a una família o soci. Mai –sense excepció- els monitors acceptaran regals personals de les famílies dels socis.
 3. Aquestes normes de convivència les han de conèixer totes les persones que col·laboren a les activitats de l’Associació Club Balandrau (membres de la Junta Directiva, monitors, professors, entrenadors dels equips esportius, mossens,…) i hauran d’atenir-se a elles en la seva actuació ordinària.

III. Procediment d’actuació en cas d’incidències

Notificació de sospites o queixes de maltractament o abús.

 1. Si un soci informa a un monitor o directiu del Club juvenil sobre una situació de maltractament o abús, rebut per ell i comés per qualsevol membre del Club juvenil (personal o d’altres associats), se l’escoltarà amb deteniment i se li preguntarà pels fets, sense entrar en detalls innecessaris. No s’ha de fer cap promesa de confidencialitat al denunciant; ans al contrari, se li haurà de dir que es posarà en coneixement d’algunes persones (molt poques) el que ens ha explicat per tal de que s’adoptin les mesures adequades. Immediatament, se li comunicarà al Director del Club juvenil o, en cas d’absència, al qui el substitueixi i faci la seva tasca.
 2. Aquesta comunicació, en cas de fer-se de paraula, és convenient acompanyar-la d’un escrit, breu i que reculli els fets amb total exactitud, fent distinció entre lo succeït segons el menor i la interpretació que es faci dels fets.
 3. També s’informarà immediatament al Director del Club juvenil en el cas que siguin els pares dels socis o d’altres socis els que es queixin d’un altre soci o monitor del Club.
 4. La mateixa obligació recauria sobre qualsevol monitor que presencies els fets.

Accions posteriors a la notificació del maltractament o abús. 

 1. El Director del Club juvenil informarà al President de la Junta Directiva, o en la persona que aquest delegui. Aquesta comunicació serà preceptiva sempre en cas d’abusos i optativa en cas de maltractament, depenent de la gravetat dels fets relatats. A partir d’aquest moment, es responsable de la instrucció del cas el President de la Junta Directiva o el membre de la junta en qui hagi delegat aquesta tasca, amb l’ajut del Director del Club juvenil.
 2. Amb aquesta comunicació, s’iniciarà una investigació interna amb l’objectiu d’aclarir els fets i prendre les mesures oportunes. Els fets manifestats i els resultats diferents de la investigació, s’aniran recollint per escrit en un expedient. Per preservar la confidencialitat, aquest expedient sols serà accessible al President de la Junta Directiva i el Director del Club juvenil.
 3. La investigació es durà a terme amb la màxima diligència possible, motiu pel qual es posaran tots els mitjans per disposar de la informació necessària  tant aviat com es pugui. Des del moment en que es rebi la queixa, i en conseqüència, que s’inicia la investigació dels fets, s’evitarà que el presumpte agressor i el menor entrin en contacte i fins i tot evitar que comparteixin espai, i s’adoptaran totes les mesures necessàries per evitar que els fets –en cas de ser certs- es puguin tornar a repetir. Queda sota judici del President, per la gravetat dels fets manifestats, la conveniència de suspendre temporalment de les seves funcions al presumpte agressor, o fins i tot el fet d’ordenar-li que s’allunyi de les instal·lacions.
 4. Immediatament desprès el President es posarà en contacte amb els pares o tutors del menor per informar sobre els fets relatats pel soci i actuar, des d’un primer moment, d’acord amb ells. Si fos el cas, també caldria posar-se en contacte el més aviat possible amb les famílies dels menors que haguessin presenciat, com a testimonis, el presumpte maltractament o agressió.
 5. Per completar la investigació, si es considera oportú, es podran tenir altres entrevistes (amb altres socis, personal del Club i pares d’altres socis).
 6. En el cas de que el presumpte agressor sigui un altre soci, l’encarregat de la investigació es reunirà urgentment amb els seus pares per tal d’informar-los de la situació i tot seguit demanarà al soci que, davant els seus pares, faci una explicació dels fets ocorreguts.
 7. En cas que el presumpte agressor sigui algun col·laborador actiu en les activitats del Club (monitor, directiu, pare, entrenador, etc…), l’encarregat de la investigació sol·licitarà a la persona acusada una explicació per escrit dels fets, amb el major nivell més gran de detall possible. Aquest testimoni s’incorporarà, degudament protocol·litzat amb data i signatura, a l’expedient obert.
 8. Es farà tot el possible per protegir la intimitat, el dret a l’honor i a la bona imatge de la persona contra qui s’hagi fet acusació, mentre no es demostri la veracitat de l’acusació.

Resolució de l’expedient.

 1. Un cop finalitzada la investigació, el President de la Junta Directiva convocarà una reunió extraordinària de la Junta per informar de manera resumida dels fets i transmetre les conclusions de la investigació. Es signarà una acta i es donarà per tancat l’expedient intern, que serà arxivat convenientment. En l’expedient hi hauran de constar les mesures adoptades un cop finalitzada la investigació.
 2. Si es confirmés la veracitat dels fets relatats, en el cas de tractar-se de personal que presta serveis al Club, l’implicat serà apartat immediatament i de manera definitiva de les seves responsabilitats al Club.
 3. Si l’agressor fos un altre soci, en cas de confirmar-se la veracitat dels fets relatats, se l’expulsarà directament del Club.
 4. S’informarà ls pares o tutors del menor afectat i es posarà a la seva disposició tota la informació que es disposi, per a que ponderin – si ho estimen oportú – la denúncia dels fets a les autoritats. En tot cas ha de quedar clara la disposició del Club per col·laborar en el que la família consideri oportú, sense substituir als pares o tutors, llevat que la normativa aplicable estableixi l’obligació de denunciar encara que ells no desitgessin de fer-ho.
 5. En cas que es demostrés que l’acusació ha estat falsa, el soci que l’hagi realitzat serà expulsat del Club. Es parlarà amb els seus pares o tutors per exposar la gravetat de fer una acusació falsa d’aquesta mena i es fixarà el mode de restituir l’honor i bona fama de la persona denunciada. En el cas que la falsa acusació l’hagués realitzat els pares, tutors  o qualsevol altra persona major d’edat, la persona falsament acusada – i si ho considera el mateix Club– valoraran la possibilitat d’acudir als tribunals de justícia.
 6. A conseqüència de la investigació, la Junta Directiva del Club i el Comitè Directiu, revisaran les normes de convivència i els protocols d’actuació per si calgués actualitzar-los posant els mitjans que considerés per tal d’evitar casos similars.

I per deixar-ne constància, a continuació signa el document la Junta directiva de l’Associació Club Balandrau.s

Firmas.png

Àngel Burniol                       Rafa Marzo                      Tomás Serrano
President                             Secretari                                Tresorer

L’Hospitalet de Llobregat, 19 de juny de 2019Logo fondo transparente sin club.png